mandag, januar 15, 2007

Tomtefesteloven - grunnlovsstridig angrep på den private eiendomsretten

Det manglet ikke på kritiske røster da nåværende Tomtefestelov ble vedtatt i Stortinget. Skammelig nok var Høyre med på å legge frem forslaget, og på å vedta det. Nå har endelig en sak kommet opp for domstolene der de prinsippielle sidene ved loven har blitt behandlet, og Oslo tingrett har kommet til at loven er grunnlovsstridig på to punkter.
1) Den er gitt tilbakevirkende kraft
2) Den innebærer et for stort inngrep i den private eiendomsrett, og skulle utløst erstatning

Tingrettsdommer Finn Eilertsen fortjener honør for at han har baller nok til å felle en slik dom. Følgene av dommen er at mange forhandlinger om regulering og endring av tomtefesteforhold nå legges på is, i påvente av at først Borgarting Lagmannsrett og deretter Høyesterett skal si sitt om saken. Erfaringsmessig vil dette kunne ta både ett og to år.

Det finnes en åpning for hastebehandling av prinsippielle saker, der disse går direkte til Høyesterett. Aftenpostens leder i dag tar til orde for en slik behandling, og det støttes helhjertet av undertegnede.

I mellomtiden bør de ikke-sosialistiske politikerne som stemte FOR dagens lov, gå i seg selv, gjerne i skammekroken, tenke gjennom situasjonen, og benytte sjansen til å proklamere høyt og tydelig; VI TOK FEIL! VI BEKLAGER! VI RESPEKTERER DEN PRIVATE EIENDOMSRETTEN, OG VI VIL FORSVARE DEN!

Når det er sagt, er jeg enig med alle som mener at tomtefeste er en antikvarisk ordning. Man må gjerne sette stopper for inngåelse av nye kontrakter, man må gjerne åpne opp for at dagens kontrakter skal innløses, men skal de innløses, så bør tomtefesteren faktisk betale det tomten er verdt. Det blir latterlig om tomtefesterne skal tilføres store formuesøkninger på bortfesters bekostning, og ennå dummere om fellesskapets midler skal gå til å subsidiere tomtefesterne, ved at Staten betaler erstatningen til bortfester.

Private rettsforhold løses best mellom partene i rettsforholdet, og kom ikke og påstå at tomtefesterne ikke tok en kalkulert risiko når de valgte å bosette seg på bortfestet tomt!

1 kommentar:

Anonym sa...

Tomtefesteloven innebærer ekspropriasjon av store og verdifulle tomteområder. Dersom fester skal ha tomta til 40 % av verdien, følger det av Grunnlovens bestemmelse om full erstatning at Staten som har bestemt dette, må kompensere tomteeieren/ bortfesteren med de resterende 60 % av verdien.