torsdag, august 20, 2015

Piske liv i en død hest 
Unni Hellands raljering med Osloskolen i Dagsavisen 11. august gir en glimrende anledning til å korrigere noen av de feilaktige og unøyaktige påstandene hun presenterer oss for. "Prestasjonslønn gjør det lite attraktivt å ha elever i sorg eller med ADHD", skriver hun. Hvor hun har det fra, er ikke godt å si. Hung bygger trolig deler av sin argumentasjon på ett kulepunkt i Oslo Høyres program, der det står at vi vil "innføre resultat- og prestasjonsbaserte lønninger for lærere". At hun velger å fremstiller dette som om det kun er elevenes resultater som skal resultere i lønnsbonus, får stå for hennes regning. Vi er opptatt av lærernes resultater og prestasjoner. Når hun samtidig antyder at Astrid Søgnen leser hennes kronikk, slik en viss person leser Bibelen, må det være lov å undres om bjelken i Hellands øye gjør det vanskelig å les Høyres program?
 
Høyre er Osloskolepartiet, og vi vet at de gode resultatene skapes hver dag i møtet mellom elever og lærere. I programmet skriver vi derfor: "Lærerne er skolens viktigste ressurs. For å utvikle Oslo-skolen videre må vi derfor tiltrekke oss de beste lærerne og de dyktigste rektorene gjennom å tilby utfordrende arbeidsoppgaver, gode arbeids og lønnsbetingelser og muligheter til etter- og videreutdanning".
 
Kulepunktet om endring av lønnssystemet, må leses i lys av brødteksten i programmet, og det må sees i sammenheng med dagens lønnssystem i Oslo kommune. Lønnssystemet er i all hovedsak ansiennitetsbasert. Lærerne er plassert i lønnsrammer, med automatiske opprykk, basert på hvor lenge man har jobbet, ikke på hva slags jobb man har gjort. Kun hvis det settes av midler sentralt, er det rom for lokale lønnstillegg, der ett av fem kriterier allerede i dag heter "mål å resultater".  I Oslo har kommunen god dialog med fagforeningene, og en endring vil derfor være resultat av en forhandlingsprosess.
 
Siste medarbeiderundersøkelse for lærere viste for øvrig en gjennomsnittlig medarbeidertilfredshet på 4,7 mot 4,5 i Oslo kommune samlet. Det å bli sett og verdsatt av sin leder, er et sentralt element i det å trives på jobb. Muligheten for å bruke lønnstillegg er derfor ett, blant flere, verktøy vi ønsker å videreutvikle for skoleledelsen, slik at lærerne skal trives enda bedre på jobb.
 
Helland forsøker også å piske liv i en død hest, når hun gjentar påstanden om at de ansatte ved Haugerud skole er "kneblet" og ikke har anledning til å ytre seg. Det er tilbakevist av rektor, av Søgnen, av skolebyråd Haugli, og av lærerne ved skolen. Jeg vil anbefale Helland å lese lærer Jørn Damsloras innlegg i Aftenposten 11. mai, der han bl.a. skriver: "Vi hadde nok endret en del formuleringer i powerpointen om vi hadde visst at mediene skulle ta en side av denne store muntlige presentasjonen ut av sin kontekst og presentere den som sannheten om Haugerud, men for meg som ansatt på skolen er dette er perifert dokument."
 
Helland har åpenbart en agenda, litt uklart hvilken, men den skiller seg Høyres agenda. Vi vil fortsette jobben for å sørge for at alle barn har gode forutsetninger for å lære når de begynner på skolen. Vi vil fortsette jobben med å rekruttere landets beste lærere og personell til Oslo-skolen og Oslo-barnehagen. Vi fil fortsette jobben med å redusere frafallet i videregående skole. Og sist, men ikke minst, vi vil fortsette å tilby undervisning og opplæring tilpasset den enkelte elev.

Ingen kommentarer: